Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

5744 aa40 600
Reposted fromhormeza hormeza
8331 7062
Reposted fromnyaako nyaako viawild-animals wild-animals

March 08 2019

0971 e3b6 600
Reposted fromintotheforest intotheforest
1030 0af1
Reposted fromcolourofmoonlight colourofmoonlight

February 07 2019

4789 33e2
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vialaters laters
7247 f6dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKacSousse KacSousse
1833 7493 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakosmata kosmata
5075 3173
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSzczurek Szczurek
6548 3fd0 600

olelov:

Norway, 2013

Reposted fromrichardgecko richardgecko vialaters laters
" Moja zaleta to dobre serce. A wadą jest to, że zbyt często jest dobre. "
— Billie Joe Armstrong
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaRozaa Rozaa
Reposted fromshakeme shakeme vialaters laters
5445 04cd
Reposted fromcapybara capybara vialaters laters
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaKacSousse KacSousse

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
4931 673e
Reposted frompulperybka pulperybka viakosmata kosmata

January 17 2019

8332 ab83
Reposted fromnyaako nyaako viawild-animals wild-animals
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl