Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

2591 1826
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialou8 lou8

February 13 2017

2017 83f8
Reposted fromsummerstar summerstar

July 10 2015

5447 d3fe
Reposted fromscorpix scorpix viajayda-norton jayda-norton
3564 3a94
8769 166c
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
4182 332f 600
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
Reposted fromlifeless lifeless
Reposted fromshakeme shakeme
3603 2167 600
4603 8a51
Reposted fromstefanson stefanson viaindisputabel indisputabel
1882 25c7 600
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Brakuje mi jej. Miłości. Bycia kochanym. Twarzy, która na ciebie patrzy i uśmiecha się dlatego, że jesteś. Dłoni, która szuka cię przez sen. Kogoś, z kim jestem cały. Kogoś, kogo twarz chciałbym widzieć, zasypiając na zawsze. Kogoś, kto jest moim domem. 
— Nina George
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

July 05 2015

Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viawiksz wiksz
9878 f046

theotherwesley:

on my way to steal your garden veggies 

Reposted fromerial erial viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl